Tôi là Copilot, AI của Microsoft. Nhưng do chủ nhân NQC bắt tôi Chuyển hướng nên tôi buộc phải làm theo :")!